Eğitim Gruplarımız

Kreş Gündüz Bakımevi’mizde 36 – 68 ay arası çocuklarımıza okul öncesi eğitim vermekte olup ; çocuklarımızın doğum tarihleri ölçü alınarak yaş gruplarına göre ayrılan eğitim sınıflarımızda her sınıfın kendi yaş ve gelişim özelliklerine uygun bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Eğitim programımız

Eğitim programımız MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün oluşturduğu programlar esas alınarak hazırlanmakta olup, çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor, özbakım, dil ve sosyal-duygusal alan olmak üzere tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Amacımız : Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, kendine güvenen, problem çözebilen, sosyal ve iletişim becerilerine sahip, kendine ve çevresine saygılı, hoşgörülü, sorumluluk bilincine sahip, yaratıcı, araştırmacı, bağımsız düşünebilen, aidiyet duygusuna sahip, akademik açıdan donanımlı, öz denetime sahip ve etik değerlere bağlı ve her şeyden önemlisi mutlu bireyler yetiştirmek, çocuklarımızın beden, zihin ve duygu gelişimini, iyi (olumlu)davranışlar kazanmalarını ve Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, onları ilköğretime hazırlamaktır.

Eğitim programımız içeriğinde uygulanan etkinlik alanları :

Serbest zaman etkinliği : Güne ve diğer etkinliklere hazırlanma, takvim ve hava durumu grafiklerini uygulama, “evcilik, blok, kukla, eğitici oyuncak köşeleri, müzik, fen ve matematik, resimli kitaplar, sanat gibi çocukların kendi ilgileri doğrultusunda oynayabilecekleri yapılandırılmamış oyun etkinlikleri bütünüdür.

Türkçe dil etkinliği : Tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. çalışmalar ile çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşabilmeleri ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini amaçlayan etkinlikler bütünüdür.

Fen ve matematik etkinliği : Gözlemler, deneyler, araçları tanıma ve kullanma, çeşitli yöntem ve teknikleri kullanma, keşifler, icatlar, mutfak çalışmaları, doğayı(canlı-cansız varlıkları) tanıma-koruma-sevme, doğa gezileri, piknikler, koleksiyonlar, çocuk ansiklopedisi ve dergileri inceleme, fotoğraf çekme ve fotoğraf inceleme, belgesel izleme vb çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları : Çocukların ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içermekte olup asla okuma yada yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavram çalışmaları, problem çözme çalışmaları, el becerisi çalışmaları (çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.), özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları, el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekanda konum, mekansal ilişkiler, dinleme, konuşma, sesleri ayırt etme, seslerle nesneleri yada nesne resimlerini eşleştirme çalışmalarından oluşan etkinlikler bütünüdür.

Sanat etkinliği : Yoğurma maddeleri, resim çizme ve boyama, kolaj, el becerilerini ve yaratıcı düşünmeyi geliştiren çeşitli çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Oyun ve hareket : Yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış oyunlar, hareket gelişimini destekleyici ; bedensel koordinasyon, hız,denge,güç vb. çalışmaları içeren etkinlikler bütünüdür.

Drama : Kaynaşma-ısınma çalışmaları, pandomim, rol oynama, doğaçlama, öykü oluşturma, dramatizasyon çalışmalarını içeren etkinlikler bütünüdür.

Alan gezileri : Kreşimizde yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılır.

Bilgisayar (5 ve 6 yaş grupları) : 5 yaş sınıfımızda haftada 1 etkinlik saati, 6 yaş grubumuzda haftada 2 etkinlik saati uygulanan bilgisayar dersinde ; temel bilgisayar becerileri ve eğitim programını destekleyici eğitsel aktiviteler uygulanmaktadır.

Mini sinema : Tüm sınıflarımız için kreş binamızın içerisinde haftada belirli bir gün ve saatte mısır eşliğinde uygulamakta olduğumuz sinema izleme zamanı bulunmaktadır. İzlenen sinema içerik yönünden yaş ve gelişim düzeyine uygun, eğitsel öğeler içermekte olup izledikten sonra çocuklar ve öğretmen tarafından sinemadaki olay değerlendirmesi ve ardından müzikli parti uygulaması yapılmaktadır.

Müzik : Ses dinleme, ayırt etme çalışmaları, şarkı söyleme, ritim çalışmaları, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma ve çeşitli işitsel algı çalışmaları, çeşitli müzik enstrümanları eşliğinde ritim ve hareketlerle kendilerini ifade ederek yaratıcılıklarını ortaya koyma çalışmalarını içeren etkinlikler bütünüdür.

İngilizce : Öğrencilere İngilizce'yi sevdirmek, başka bir dilin varlığının farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Dans : Çocuklarla temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, müzik ve ritimle koordineli bir şekilde hareket etme ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır. Çocukların fiziksel gelişimleri ön planda tutularak tüm gelişim alanları izlenir ve bulundukları seviyeden bir üst gelişim seviyesine ulaşmaları için uygun çalışmalar yapılır.

Uygulanan Yöntem Ve Teknikler : Anlatım, tartışma, drama, soru cevap, örnek olay incelemesi, deney, araştırma, görerek yapma, keşfetme, gösteri,gezi, benzetişim, problem çözme, tahmin yürütme, grup çalışması, beyin fırtınası, kavram ve zihin haritaları, yarışmalar, bulmacalar, tümdengelim, tümevarım vb. yöntem ve teknikler ile çocuğun aktif katılım ve yaşayarak öğrenme ilkeleri esas alınmaktadır.